กองบริหารงานวิจัย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า 6 เดือนโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

11/7/2566 16:35:35น. 26403
กองบริหารงานวิจัย
        วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 เดือนโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการชุมชนนวัตกรรมการบริการด้านวัฒนธรรม “กาดหล่ายต้า” โดยมี ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


        คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินโครงการ ชุมชนนวัตกรรมการบริการด้านวัฒนธรรม “กาดหล่ายต้า” โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ Area-based ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด โดยได้มีการบูรณาการพันธกิจทั้งทางด้านผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของชุมชนในจังหวัดพะเยา ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
        ชุมชนกาดหล่ายต้า ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่หนึ่งในโครงการดังกล่าวที่ดำเนินการเกี่ยวกับ “ตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์” ในส่วนกิจกรรม “กาดแลงหล่ายต้า” เป็นผลงานต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอดด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็นการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรม ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน มีตัวเลขรายงานอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทต่อการขายสินค้า 1 ครั้ง โดยมีครัวเรือนในตำบลแม่ต๋ำและใกล้เคียงสนใจออกร้านจำนวน 40-60 ครัวเรือน ผ่านการทำงานรูปแบบภาคประชาสังคม ในชื่อ “ประชาคมกาดหล่ายต้า” ภายใต้หน่วยงาน “วิสาหกิจชุมชนระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา” นอกจากนี้ ชุมชนกาดหล่ายต้า เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ อปท. และเอกชน ของจังหวัดพะเยา และจังหวัดอื่นๆ เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเป็นประจำ


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนภัทร นวลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนภัทร นวลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   thanaphat.no@up.ac.th   
11/7/2566 16:35:35น. 26403
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน