วิทย์แพทย์ ม.พะเยา รับน้องสร้างสรรค์ ปราศจากความรุนแรง

18/7/2566 12:57:42น. 647
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับน้อง

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566 ณ อาคารเรียนรวม CE 04206 ดำเนินกิจกรรมโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา ประธานหลักสูตร และนิสิตจากทั้ง 3 หลักสูตรของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่าสามร้อยคน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ และหลักสูตร กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ อีกด้วย

     ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้โอวาทและข้อคิดในเรื่องของการศึกษาในมหาวิทยาลัย ความสำคัญในเรื่องการปรับตัวของนิสิตใหม่ เนื่องจากระบบการเรียนการสอน สังคม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากระดับมัธยมศึกษา พร้อมได้ถ่ายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของคณะฯ ให้กับนิสิต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของนิสิตให้บรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

     จากนั้น ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบบสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับนิสิต กิจกรรมต่างๆ ที่คณะฯ จะจัดเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต พร้อมถ่ายทอดแนวปฏิบัติสำคัญคือการให้นิสิตได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ไม่มีการกดดันหรือบังคับจากรุ่นพี่ พร้อมกันนี้ ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา ยังแนะนำการจัดการเรียนการสอน การสอบ และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตได้เตรียมพร้อมได้อย่างเหมาะสม ในช่วงท้ายของการปฐมนิเทศ ยังได้มีกิจกรรมแนะนำการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ หรือห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย มีการเล่นเกมส์ แจกของรางวัลให้กับนิสิต ก่อนจะให้นิสิตได้แยกย้ายไปพบประธานหลักสูตร เพื่อแนะนำคณาจารย์และบุคลากรตามหลักสูตรที่นิสิตสังกัด และให้นิสิตได้รับทราบถึงรายวิชา รูปแบบการจัดเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่นิสิตจะได้พัฒนาเมื่อจบการศึกษา

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบพี่สอนน้อง ณ ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยให้นิสิตใหม่ได้ฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการเรียนวิชาพื้นฐานของนิสิตทั้ง 3 หลักสูตร และวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นกิจกรรมแยกฝึกทักษะปฏิบัติการเบื้องต้นของแต่ละหลักสูตร เพื่อให้นิสิตได้เห็นภาพรวมของหลักสูตรที่ตนเองสังกัดและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในอนาคต และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ ยังมีกิจกรรม Voice of MSC Freshman โดย ดร.นิศรา บุญเกิด ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ และผศ.ดร.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี เป็นกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิสัมพันธ์ของนิสิตใหม่ พร้อมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการและความคาดหวังจากนิสิตใหม่อีกด้วย และในช่วงเย็นยังมีกิจกรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่งจัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

     จากนั้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดกิจกรรม MSC Big Cleaning Day เป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตใหม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Green Office ของรองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์

     และในวันสุดท้ายของโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการนิสิต ได้ดำเนินกิจกรรม “ฮับขวัญละอ่อนใหม่ 13 ปี สุพรรณิการ์” ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่าห้าร้อยคน โดยรูปแบบของกิจกรรมเป็นการจัดพิธีเทียน ผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญนิสิตใหม่ มีการพบปะพูดคุยของสายรหัส ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความทราบซึ้งและอบอุ่น 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
18/7/2566 12:57:42น. 647
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน