กองแผนงานจัดกิจกรรมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (KM ระบบ e-Budget) ครั้งที่ 1/2566

24/7/2566 10:15:03น. 519
กองแผนงานจัดกิจกรรมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (KM ระบบ e-Budget) ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. กองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (KM ระบบ e-Budget) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายผู้ใช้งานระบบ e-Budget ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และลดปัญหาการทำงาน รวมถึงซักซ้อมความเข้าใจก่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการแจ้งปฏิทินการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2586 (ระยะ 20 ปี), แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2571 (ระยะ 5 ปี) และ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระยะ 1 ปี) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และการบรรยายการวางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 144 คน ณ ห้องภูกามยาว 2 (PKY 2) อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
24/7/2566 10:15:03น. 519
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน