ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ปีงบประมาณ 2566

26/7/2566 16:44:58น. 587
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ปีงบประมาณ 2566
🧑‍💻ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ปีงบประมาณ 2566🌱🍃
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้แบ่งการเตรียมงานออกเป็น 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้ ในแต่ล่ะหมวดดังกล่าว ต้องเตรียมข้อมูลในการจัดทำเอกสารและความพร้อมของอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมรองรับการประเมินสำนักงานสีเขียว ณ ห้อง R803 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
26/7/2566 16:44:58น. 587
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน