วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2566

10/8/2566 21:12:05น. 634
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ zoom cloud meeting ณ ห้องประชุม L807 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ประธานหลักสูตรนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้การสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิต ศิษย์เก่า/ผู้สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานกรรมการประเมิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการประเมิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานที่คำนึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
10/8/2566 21:12:05น. 634
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน