วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมให้ความรู้ ข้อกำหนด และเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office)

10/8/2566 22:09:18น. 648
จัดการอบรมให้ความรู้ ข้อกำหนด และเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร พร้อมทีมงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ช่วยวิทยากร
ในภาคเช้า เป็นการบรรยายหัวข้อ "การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับสำนักงานสีเขียว ข้อกำหนด และเกณฑ์การให้คะแนน" และ ภาคบ่าย บรรยายหัวข้อ "การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการสร้างจิตสำนึกความเข้าใจการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า" พร้อมกับการอบรมเชิงปฎบัติการ "การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับสำนักงาน 6 หมวด" เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศรวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน นำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
10/8/2566 22:09:18น. 648
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน