คณะสาสุข มพ. เดินหน้าสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนางานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) จากระดับภูมิภาคสู่ระดับประเทศ

11/8/2566 16:48:32น. 950
คณะสาสุข มพ. เดินหน้าสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนางานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) จากระดับภูมิภาคสู่ระดับประเทศ

วันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2566


นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยคณบดี ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์พรพนา สมจิตร อาจารย์เนตรนภา พรหมมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา สารทอง


โดยมี ผศ.ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ จากสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมนำเสนอผลงานรูปแบบ Oral Presentation ในหัวข้อ “การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินทางสุขภาพในการท่องเที่ยวของชุมชน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา” และ อ.เนตรนภา พรหมมา จากสาขาวิชาอนามัยชุมชน ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster Presentation หัวข้อ “การกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่สูง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (Screening and scoping health impact assessment for tourism development in high land, Mae chai district, Phayao province)”


ในงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน : โอกาสและความท้าทาย งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
11/8/2566 16:48:32น. 950
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน