ม.พะเยา X กสศ. X บพท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน “เมืองแห่งการเรียนรู้ประเทศไทย (Learning City Thailand)”

26/8/2566 14:29:10น. 1144
มหาวิทยาลัยพะเยา
        มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน “เมืองแห่งการเรียนรู้ประเทศไทย (Learning City Thailand)” ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมด้วย เทศบาลนครยะลา และ มูลนิธิชุมชนแห่งการเรียนรู้ประเทศเกาหลีใต้ และโอคายามะ ซิตี้ ประเทศญี่ปุ่น


        จากความสำเร็จในการที่มหาวิทยาลัยพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา นำจังหวัดพะเยาเข้าเป็นสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ในปี 2564/2565 ทำให้เกิดการจุดประเด็น การใช้เมืองแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับชาติ และเป็นที่มาของการจัดงานเสวนา "เมืองแห่งการเรียนรู้ : บทเรียนจากต่างเมือง" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ไกรยส ภัทราวาส ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวจุดประกายความร่วมมือขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่วนผู้ร่วมเสวนาเพื่อแสดงความมุ่งมั่นพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ ได้แก่
        คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
        รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
        คุณอิษฏ์ ปักกันต์ธร : รักษาการหัวหน้าฝ่าย พัฒนากลไก และ เครือข่ายบูรณาการเชิงพื้นที่ สำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
        คุณศุภวิชญ์ สุวรรณมณี : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา
        Dr.Choi Un Shil : Expert Advisory, Committee of UNESCO Learning Cities, Korea


        เจตนารมณ์มุ่งหมายของความร่วมมือครั้งนี้ คือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จะร่วมกันส่งเสริมตัวแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยมี City Unit สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ประสานงานหลัก และ มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษา เนื่องจาก Learning City คือ การลดความเหลื่อมล้ำให้คนในพื้นที่ทั้งเด็กด้อยโอกาสและคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษา ตลอดจนผู้สูงวัยที่กำลังกลายเป็นกลุ่มประชากรหลักในอนาคต เมืองแห่งการเรียนรู้จะทำให้เกิดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based) เชื่อมโยงไปสู่กลไกระดับจังหวัด ทำให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้
นอกจากนี้ ภายในงานมหาวิทยาลัยพะเยายังเปิดตัวหลักสูตร "นักจัดการเมือง (City Administrator)" จำนวน 45 หน่วยกิต ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทาง Website : http://citaunit.com/


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กศส.   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
26/8/2566 14:29:10น. 1144
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน