ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖

28/8/2566 14:05:58น. 563
รางวัลเชิดชูเกียรติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖

ด้านวิชาการและทักษะชีวิต ได้แก่ นายแสงเดช สุขพรรณ์ คณะแพทยศาสตร์

ด้านทักษะในการบริหารและการจัดการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช วิทยาลัยการจัดการ

ด้านส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ ได้แก่ นายกฤษฏ์ ดำรงค์ชีพ วิทยาลัยการศึกษา

ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ในตะวัน กำหอม วิทยาลัยการจัดการ

ด้านจิตอาสา ได้แก่ นางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม วิทยาลัยการศึกษา

ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

/ด้านความประพฤติคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีผู้เสนอชื่อ

อ่านประกาศ >> https://dsa.up.ac.th/download/dsa156.pdf    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
28/8/2566 14:05:58น. 563
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน