อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดกลาง ABE ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

28/8/2566 16:32:58น. 510
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ทีมหนุนเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ร่วมกับอาจารย์คณะทำงานทีมส่งยิ้มภูมิภาค ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์ และอาจารย์ ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว จากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะนักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา, นายดนุสรณ์ โพธารินทร์, นายสิทธิชาติ สมตา, นางสาวนฤมล เหมะธุลิน, นางสาวรัตนา ด้วยดี และนายกฤษณ อร่ามศรี เป็นทีมวิทยากรนำคุยด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อนำเสนอแดชบอร์ดข้อมูลตัวชี้วัดกลาง และรายการทรัพยากร จากประเด็นปัญหาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพชีวิต 2) ด้านการศึกษา สุขภาพ และ 3) ด้านประเด็นเฉพาะ นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวระบบฐานข้อมูลสำหรับการแจ้งเตือนสถานการณ์ประเด็นปัญหาที่อาจนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัด ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้อำนวยการ วิบูลย์ ทานุชิต รองประธานสมัชชาการศึกษานครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
28/8/2566 16:32:58น. 510
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน