วิทยาลัยการศึกษา รับการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

29/8/2566 16:48:05น. 478
วิทยาลัยการศึกษา รับการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน รับการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวนริศรา ภาษิตวิไลธรรม คณะกรรมการประจำคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูล สำรวจพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานสีเขียวต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
29/8/2566 16:48:05น. 478
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน