สาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา บูรณาการวิชาการคู่สหวิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก บริการเคียงคู่ชุมชน

31/8/2566 15:17:34น. 949
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา บูรณาการวิชาการคู่สหวิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก บริการเคียงคู่ชุมชน


           วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมารวมถึงนโยบายทิศทางการดำเนินงานในอนาคตพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร โดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า และบุคลากรในคณะ ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์          คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า แนะนำบุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 84 คน มีจำนวนนิสิตทั้งสิ้น 1,901 คน เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ และกลุ่มการแพทย์แผนตะวันออก ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน-แผนไทยประยุกต์ เปิดสอนปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา อาทิ อนามัยชุมชน คู่ นิติศาสตร์ อนามัยชุ่มชน คู่ เศรษฐศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม คู่ นิติศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม คู่ เศรษฐศาสตร์ อาชีวอนามัยฯ คู่ เศรษฐศาสตร์ อาชีวอนามัยฯ คู่ วศ.บ.สิ่งแวดล้อม และการส่งเสิรม คู่ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ เน้นเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนิสิตโดยบูรณาการทุกหลักสูตรสร้างความรู้รอบด้าน ด้วยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ลงพื้นที่บริการชุมชนและศึกษาดูงาน จึงทำให้นิสิตมีผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลดีเด่นจากหลายเวที เป็นการการันตีคุณภาพของนิสิตอย่างภาคภูมิใจ


          ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์มีแผนด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต เช่น ส่งเสริมการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายสนับสนุน จึงจัดสรรงบประมาณ R2R เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนางานวิจัย R2R และการเขียนค่างาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนกว่า 20 เล่ม มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


          ด้านวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) จำนวน 5 หลักสูตร ลงพื้นที่ทำการวิจัยการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน พัฒนาการให้ความรู้โดยผ่านแบบจำลอง และอยู่ระหว่างการดำเนินงานเปิดหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา (ทางการศึกษา คู่ การส่งเสริมสุขภาพ) ครูอนามัย เปิดหลักสูตรเทียบโอน หลักสูตร ส.บ. สำหรับผู้จบด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีแผนเปิดหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายในปี 2568 นอกจากนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการออกแบบหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ กับกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมหารือร่วมมือทางการศึกษาด้านการแพทย์ กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน


          คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีแผนการพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอและรองรับกับจำนวนนิสิตและหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น การสร้างห้องเรียน Self Learning Room การปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปรับโฉมสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) มุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีผลดำเนินการเป็นเลิศต้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก ในการสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนสู่สากล ภายในปี 2568

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
31/8/2566 15:17:34น. 949
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน