กองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมกันจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3

7/9/2566 15:01:18น. 490
UPODENTITY

วันที่ 5-6 กันยายน 2566 ณ หอประชุมพญางำเมือง  มหาวิทยาลัยพะเยา กองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการได้ร่วมกันจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (“UP Identity festival #3 : Soft Power for Community Empowerment”) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์ (Sharing of Knowledge) กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน และ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาอัตลักษณ์ นิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืนและพัฒนาสู่ความเป็นสากลต่อไป

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในครั้งนี้ จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด เชิงสร้างสรรค์สู่การเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ แนวคิด Soft Power for Community Empowerment ซึ่งเป็นกระบวนการ ออกแบบกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาของแต่ละสถาบัน ให้มีทักษะและ องค์ความรู้ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ทางวัฒนธรรมและกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม และส่งเสริมการพัฒนาเชิง พื้นที่ด้วยพลังของนิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของ UNESCO โดยมีการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการการพัฒนานิสิต นักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้คณะ วิทยาลัยภายใน มหาวิทยาลัย และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอผลงานในรูปแบบ นิทรรศการ ด้านกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านพัฒนา กระบวนการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบดูแล นิสิตด้านสุขภาพจิต การพัฒนานวัตกรรมการจัดสวัสดิการและบริการนิสิต รวมทั้งมีเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสุขภาวะ “Solf Power to Mental Health”จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน เครือข่าย ทปอ. (ภาคเหนือตอนบน เครือข่ายกิจการนิสิต ปขมท. และเครือข่าย สานสัมพันธ์ไทย-ลาว กิจกรรมในครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ทั้งสิ้น 19 สถาบัน


UP Identity Festival ครั้งที่ 3  กำหนดจัดขึ้น 2 วัน โดยในวันแรก มีกิจกรรมการประกวดคัดเลือกผลงานการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต รางวัลประเภทการพัฒนากระบวนการด้าน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รางวัลประเภทการพัฒนาระบบดูแลนิสิตด้าน สุขภาพจิต และรางวัลประเภทการพัฒนานวัตกรรมการจัดสวัสดิการและบริการนิสิต

และในวันที่สอง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลการประกวดผลงานเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง 4 ประภท และรางวัลเชิดชูเกียรติสัตตภัณฑ์   และมีการบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในนิสิต/นักศึกษา” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เครือข่ายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และต่อด้วยกิจกรรมเสวนาด้านสุขภาวะ จากผู้ร่วมเสวนาที่มากประสบการณ์ และการนำเสนอผลการดำเนินงาน (Oral / Online) เรื่อง "Soft Power to Mental Health" โดย ผู้บริหาร บุคลากรด้านพัฒนานิสิต ได้แก่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด  ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกวิทย์  โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
3.  คุณสุทธิณีย์  ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว  กองพัฒนานักศึกษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการนำเสนอและคัดเลือกผลการดำเนินงาน เรื่อง "Soft Power to Mental Health" และ ผลงานเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสถาบันเครือข่ายภายนอก โดย ผู้บริหาร บุคลากรด้านพัฒนานิสิต และตัวแทนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
7/9/2566 15:01:18น. 490
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน