ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดมความคิดเห็นเสนอแผนยุทธศาสตร์ และ จัดทำ OKR เพื่อการพัฒนาคณะ ในปีงบประมาณ 2567

11/9/2566 11:48:38น. 441
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ จัดทำ OKR
           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ” และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำ OKR” ภายใต้โครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Rai Resort จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะ ในปี 2566 จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ จัดทำ OKR สาขาวิชา จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา และจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการสาขาวิชา อีกทั้งเป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
           โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมแถลงนโยบายการพัฒนาการดำเนินงานของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากนั้นเป็นการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดย ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
           นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและทำ Workshop โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร คือ คุณณัฐกรณ์ แดงสกุล และคุณวินัย ยี่เพ็ญ บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำ OKR” (Objective Key Results) และให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมทำ Workshop การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จของงานของแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งนำเสนอและร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
11/9/2566 11:48:38น. 441
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน