SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน

13/9/2566 14:00:29น. 693
SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน
SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน
                        กิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 เป็นกิจกรรมพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน ส่งเสริมให้ส่วนงาน บุคลากรและนิสิตได้ตระหนักและมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำแนวทางเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงาน ให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิด กิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน โดยมี ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ได้กล่าวมอบนโยบายในการมีส่วนร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลกของคณะและหน่วยงานซึ่งจัดโดย University of Indonesia หรือ UI Green โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีเป้าหมายในการจัดอันดับอยู่ที่ 8,000 คะแนน หรือติดในอันดับ 1-100 ของโลก โดยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมจัดให้มีกิจกรรม คือ กิจกรรมสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคณะและหน่วยงาน Green Office ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าหมายให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินและได้รับรางวัลในการประเมินให้มากถึง 29 หน่วยงาน กิจกรรมการประกวดโครงการและบทความด้านความยั่งยืนของบุคลากร และกิจกรรมการประกวดโครงการด้านความยั่งยืนของนิสิตในวันนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ผ่านการประกวดโครงการด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของนิสิต การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหน่วยงาน สู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และการนำเสนอผลงานโดดเด่น ในด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมจำนวน 7 โครงการ รวมถึงการจัดนิทรรศการผลงาน ด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากร จำนวน 17 ผลงาน
                      กิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ครั้งที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลกและการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

 


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
13/9/2566 14:00:29น. 693
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน