โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมSHOW&SHARE UP-GREEN 2023

13/9/2566 15:55:26น. 422
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

      วันที่ 12 กันยายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูธนิทรรศการสำนักงานสีเขียว Green Office ในกิจกรรม SHOW&Share UP-Green ด้านพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 จัดโดยกองอาคารสถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต่ำและการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ของใช้ภายในสำนักงาน ตามหลัก 3 R ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle ที่ทำจากสิ่งของเหลือใช้ภายในโรงเรียนและตัวอย่างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์ไม้ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างพื้นที่สีเขียว โดยมี นางสาวนิมมลา เมืองมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5 และนางสาวมัญชุสา ติ๊บปาละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 เป็นผู้ให้ข้อมูล

     เวลา 11.15 น. รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล่าถึงการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวภายในโรงเรียนและการรักษาระดับดีเยี่ยม (Gทอง) ในช่วงเสวนา หัวข้อ “เล่า สู่ กัน ฟัง การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน สู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย” เพื่อภายทอดหลักการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวในบริบทโรงเรียน ที่สามารถสร้างการรับรู้สู่จิตใต้สำนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่วงวัย ต่อด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “เล่า สู่ กัน ฟัง การมีส่วนร่วมในการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของนักเรียน” โดย นางอินทนิล จินดากาศ หัวหน้าสำนักงาน

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ยั่งคงมุ่งมั่นและดำรงหลักการดำเนินงานสีเขียวภายในองค์กรเพื่อปลูกฝั่งจิตใต้สำนึกให้แก่นักเรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่องในการร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาพ/ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
13/9/2566 15:55:26น. 422
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน