หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรม“การพัฒนาขีดความสามารถนิสิตในการทำงานเป็นทีม - เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน สานสัมพันธ์พี่น้อง”

14/9/2566 15:30:49น. 616
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรม“การพัฒนาขีดความสามารถนิสิตในการทำงานเป็นทีม - เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน สานสัมพันธ์พี่น้อง”
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ดร.รัชนีวรรณ  อังกุรบุตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  คำสนาม ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดกิจกรรม “การพัฒนาขีดความสามารถนิสิตในการทำงานเป็นทีม - เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน สานสัมพันธ์พี่น้อง” โดยมีนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1 – 3 จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตรู้จักคิดเป็น ทําเป็น  สื่อสารเป็น ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งเป็นการฝึกให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก ทั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนให้มีคุณลักษณะสมรรถนะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Community Change Agent) รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล อันจะทำให้นิสิตมีความพร้อมสำหรับการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
14/9/2566 15:30:49น. 616
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน