สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มพ. ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

14/9/2566 16:27:40น. 715
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มพ. ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากำลัง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
จากสภาวิศวกร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2565 – 2569

โดยภายในหลักสูตรมีเนื้อหาของรายวิชาครบถ้วน ทั้งความรู้วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science) ความรู้วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering) และความรู้วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering) รวมถึงมีคณาจารย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเป็นประจำและต่อเนื่องทุกปี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
14/9/2566 16:27:40น. 715
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน