“ฮีลใจ วัยทีน Strong Together” ส่งเสริมสุขภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

14/9/2566 16:30:55น. 460
“ฮีลใจ วัยทีน Strong Together” ส่งเสริมสุขภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
“ฮีลใจ วัยทีน Strong Together”
ส่งเสริมสุขภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
             สถานการณ์ปัญหาวัยรุ่นไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและมีความหลากหลายของปัญหา ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตหรือป่วยเป็นโรคทางจิตเวช ก่อให้เกิดปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม ความก้าวร้าว การใช้สารเสพติด การทำร้ายตนเองและผู้อื่นรวมถึงปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหาที่หลากหลายในวัยรุ่น ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความเข้มแข็งทางใจ ทำให้ขาดความสามารถในการจัดการกับปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีแนวคิดจัดกิจกรรม “ฮีลใจ วัยทีน Strong Together” เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ทำให้นิสิตรู้เท่าทันเฝ้าระวังสามารถจัดการกับปัญหาด้วยตนเองได้