วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา และการเรียนรู้แบบผสมผสานแก่สถานศึกษาและชุมชน

18/9/2566 17:54:00น. 505
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา และการเรียนรู้แบบผสมผสานแก่สถานศึกษาและชุมชน
    วันที่ 17 กันยายน 2566 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา และการเรียนรู้แบบผสมผสานแก่สถานศึกษาและชุมชน ณ ห้อง Active learning (py1010) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรบ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี บุคลากรสายสนับสนุน และคณะครูเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย ดร.นริศรา เสือคล้าย ดร.วรรณากร พรประเสริฐ ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา” โครงการฯในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา และเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
18/9/2566 17:54:00น. 505
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน