สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อนรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

19/9/2566 11:59:23น. 396
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย รศ.ดร.ภูวดล ด้วงโต ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 73 คน ในการนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดให้มีการศึกษาด้านกายวิภาคศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการเยี่ยมชมและทำกิจกรรม โดยมีคณาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความรู้และดูแลต้อนรับแก่นักเรียนและคณะครูผู้ควบคุมเป็นอย่างดี

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรีจำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นคณะที่มีการสอนบริการให้กับนิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกคณะในมหาวิทยาลัย โดยมีอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสรีรวิทยา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนในหลักสูตรดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 6228เว็บไซต์ http://www.medsci.up.ac.th หรือเฟสบุ๊ค คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
19/9/2566 11:59:23น. 396
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน