คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565

20/9/2566 15:52:45น. 474
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
กรรมการ อาจารย์อธิคม บุญซื่อ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และเพื่อยื่นเข้ารับการสมัครเข้าโครงการ EdPEx 200


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
20/9/2566 15:52:45น. 474
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน