เปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House) มหาวิทยาลัยพะเยา

21/9/2566 18:20:02น. 481
เปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House) มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House)
มหาวิทยาลัยพะเยา
                      สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของศูนย์และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและนวัตกรรมการศึกษา ให้เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหาร ที่ทันสมัยและคล่องตัว สามารถส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ ด้านผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพองค์กรและคุณภาพการศึกษา พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้บริการแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรการศึกษา อนุรักษ์นกยูงไทย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแสวงหาแหล่งทุนและสร้างรายได้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI open House) ขึ้นในครั้งนี้