กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานมืออาชีพ หัวข้อ Backward design for curriculum development

21/9/2566 23:15:52น. 1465
กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา  งานพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

        วันพฤหัสบดีที่ 21- วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานมืออาชีพ หัวข้อ Backward design for curriculum development ดำเนินการบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนา/ออกแบบหลักสูตรได้ตามหลักการของ Backward
          ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 และ คณะกรรมการวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้อง CE 07102 Active learning อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวธาราทิพย์ สูงขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    งานพัฒนาหลักสูตร /นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
21/9/2566 23:15:52น. 1465
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน