หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรมวันนักกำหนดอาหาร

22/9/2566 13:36:34น. 578
วันนักกำหนดอาหาร           วันพุธที่ 20 กันยายน 256 หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian’s Day 2023) ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน          เนื่องด้วย ทางสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเชีย (AFDA: Asian Federation of Dietetic Associations) โดยมีสมาชิก ทั้งหมด 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลี ไต้หวัน ปากีสถาน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง อินเดีย ออสเตรเลีย และประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่ 19 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน Asian Dietitian’s Day หรือวันนักกำหนดอาหารเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกำหนดอาหารได้นำเสนอนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เผยแพร่กิจกรรม ด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยหนึ่งในสมาชิกสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเชียได้เห็นความสำคัญของวันดังกล่าวจึงสนับสนุนให้หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้านนักกำหนดอาหาร ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่บทบาทนักกำหนดอาหารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-29 กันยายน 2566


           หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์โภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหารให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาสาขาการกำหนดอาหารนั้น จึงได้มีการตอบสนองในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของนักกำหนดอาหารให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้ที่สนใจ ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของนักกำหนดอาหาร และนวัตกรรมด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร

           กิจกรรมประกอบไปด้วย การเสวนาวิชาการ เรื่อง โภชนาการกับผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มพลังงานและโปรตีน การสาธิตการทำอาหาร ไอศกรีมและเอนเนอร์จีบาร์ (Energy Bar) อาหารว่างสำหรับเพิ่มพลังงานและโปรตีน การประเมินองค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง BIA และการให้คำแนะนำปรึกษาด้านโภชนาการการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายเป็นรายบุคคล การจัดแสดงอาหารแลกเปลี่ยน การอ่านฉลากโภชนาการ การออกร้านจำหน่ายอาหารและการแสดงของนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร โดยมี นิสิต บุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

  


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
22/9/2566 13:36:34น. 578
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน