ม.พะเยา จัดให้ความรู้ด้านกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิพนักงานในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.

25/9/2566 16:43:53น. 790
การคุ้มครองสิทธิพนักงานในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.


           วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ "การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช." เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวัง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้          การจัดโครงการในครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ซึ่งโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ "การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช." เป็นโครงการสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยา จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง กระบวนการพิจารณา และการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


          โดยการบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คุณมณเฑียร เจริญผล บรรยายเรื่อง "สารพันปัญหาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน" อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ บรรยายเรื่อง "คดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย อันเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช และคณะกรรมการ ป.ป.ท" และผู้พิพากษาและเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6 คุณอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล บรรยายเรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันเป็นแบบเรียนกับนิสิต" ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
25/9/2566 16:43:53น. 790
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน