คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าภาพ “สภากาแฟสัญจร” รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการและการให้บริการทางทันตกรรม

26/9/2566 14:33:41น. 1262
คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าภาพ “สภากาแฟสัญจร”
           วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางเข้าพบปะคณบดีและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสคณะฯ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายทิศทางการดำเนินงานในอนาคต พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร โดยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ พร้อมด้วยบุคลากรในคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะทันตแพทยศาสตร์            คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองโดยทันตแพทยสภาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปีแล้ว มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา 4 รุ่น บริหารจัดการแบ่งเป็นส่วนงานคณะทันตแพทยศาสตร์ และส่วนงานโรงพยาบาลทันตกรรม ด้านวิชาการ นิสิตทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6 ฝึกวิชาปฏิบัติการคลินิกในผู้ป่วยจริง ฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน ที่ทางคณะฯ ทำความร่วมมือทางวิชาการกับฝ่ายทันตสาธารณสุข สสจ. พะเยา รพ.สต. ภายในพื้นที่จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 7 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 3 แห่ง มีการบริการทางทันตกรรมเพื่อชุมชนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น ตรวจคัดกรองสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในโครงการอนามัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนั้น หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทำฟันฟรี แก่ครู นักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) และชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นการดำเนินงาน ตามปณิธานของคณะที่ว่า มุ่งผลิตทันตบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


          โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีแผนงานปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น ขยายอาคารคลินิกทันตกรรมใหม่ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีพื้นที่รองรับการให้บริการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ปัจจุบันโรงพยาบาลทันตกรรมฯ เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมเป็นคลินิกพิเศษและคลินิกสำหรับการเรียนการสอนทั้งหมด 13 คลินิก ผู้ที่ต้องการใช้บริการคลินิกพิเศษ สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกับโรงพยาบาลทันตกรรมฯได้ สอบถามรายละเอียด และจองคิวได้ที่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 064-992-6448 หรือที่  Facebook : https://www.facebook.com/DentPhayao/

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
26/9/2566 14:33:41น. 1262
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน