คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

26/9/2566 17:31:25น. 448
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คือกรอบที่ทำให้มอง คิด และบริหารองค์กรในเชิงระบบ โดยเชื่อมทุกระบบไว้ด้วยกันและช่วยให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณบดีและผู้บริหารได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ปัจจุบันของคณะ การเปลี่ยนแปลงของคณะ ความผูกพันของบุคลากร การสร้างอัตลักษณ์นิสิต การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นสากล รวมถึงการสร้างกระบวนการด้านต่างๆ ของคณะ และได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประเมินให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉาย โพธิ์หอม จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้สังเกตการณ์


การรับประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนและพิจารณาผลการดำเนินงานในปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงได้เรียนรู้การปฏิบัติจริงเกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนของการประเมิน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารงานในมิติต่าง ๆ และเชื่อมโยงระบบอย่างครบวงจร

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
26/9/2566 17:31:25น. 448
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน