รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล

27/9/2566 13:05:57น. 567
webometrics
วันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงราย นำโดย นายสุพจน์ มานะสุข หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รางวัลชมเชยประเภทส่วนงานสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงรายให้ความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐานสากลตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 กำหนดเกณฑ์การตัดสินดังต่อไปนี้
     1. ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนงานบริการของหน่วยงาน
     2. การสร้างความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
         2.1 สร้างเว็บไซต์ที่สามารถเปิดดูในโทรศัพท์สมารท์โฟนได้อย่างสมบูรณ์
         2.2 Cookie Consent มีการแจ้งเตือนเรื่อง Cookie Consent หรือ นโยบายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
     3. การออกแบบเว็บไซต์มีความสวยงามและเหมาะสม
     4. คลังความรู้ที่เป็นประโชน์ต่อสาธารณะ (KM)
     5. เว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Web Ranking มหาวิทยาลัยพะเยา
         5.1 พัฒนาและติดตั้งเว็บไซต์โดยใช้การเชื่อมต่อแบบปลอดภัยแบบ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
         5.2 ตั้งชื่อ Title, Description, Metatags และ Alt ของเว็บหน้าหลักเพจได้อย่างเหมาะสม และสื่อความหมาย ตามมาตรฐาน Search Engine Optimization
         5.3 ติดตั้ง Google Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม แหล่งที่มาของผู้เข้า เยี่ยมชม หน่วยงานภายใน คําสำคัญที่นิยมใช้ในการค้นหา หรือ keywords ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล และ Web Pages หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม
         5.4 เพิ่มช่องทาง Social Media (Facebook, YouTube) เพื่อการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่มีลิงค์กลับมายังเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         5.5 กำจัด Dead Link หรือ link ที่คลิกแล้วไม่พบข้อมูลหน้าเว็บไซต์
         5.6 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ วิทยาเขตเชียงรายมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดในปีต่อๆ ไปอีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
27/9/2566 13:05:57น. 567
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน