ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

27/9/2566 16:23:16น. 278
     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในผลงานระดับชาติ 
เรื่อง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. 

(Self-esteem and quality of life among the elderly during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic). 

วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Science). 2023;24(2):50-64.
facebooktwitterline


ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/9/2566 16:23:16น. 278
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน