คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

27/9/2566 16:26:11น. 239
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 กันยายน 2566 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ 2) ดร.ชนาภา ดวงไฟ และมีผู้สังเกตุการณ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์  ดวงใจ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom และ ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 1
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และตอบข้อคำถามของคณะกรรมการฯ
ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx เป็นปีแรก
facebooktwitterline


ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม/อาจารย์วรรณิตา สกุลวัฒนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/9/2566 16:26:11น. 239
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน