หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเข็มพระบิดา ชุดกาวน์วิชาชีพ

27/9/2566 16:31:10น. 342
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเข็มพระบิดา ชุดกาวน์วิชาชีพ
วันที่ 15 กันยายน 2566 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเข็มพระบิดา ชุดกาวน์วิชาชีพ 
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชา พระรัตนตรัย พร้อมทั้งอาจารย์ นิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมในพิธี ณ ห้อง CE07208 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นวิชาชีพ นิสิตได้แสดงออกถึงความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพ และพึงระลึกอยู่เสมอว่าการกระทำต่อวิชาชีพเป็นไปตามจรรยาบรรณและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ พร้อมทั้งแสดงออกถึงศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อครูบาอาจารย์ เป็นการปลูกจิตสำนึกอันดีงาม ตลอดจนเป็นการเรียนรู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย 
facebooktwitterline


ภาพ :   สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/9/2566 16:31:10น. 342
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน