หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปส่งนิสิตแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาภาษาจีนแบบเข้ม ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน

27/9/2566 16:40:10น. 221
 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปส่งนิสิตแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาภาษาจีนแบบเข้ม ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปส่งนิสิตแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาภาษาจีนแบบเข้ม ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 


นำโดย ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต ดร.วรางคณา กล้าจริง ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต นายบุญเกียรติ เบญจเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้เดินทางไปส่งนิสิตแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาภาษาจีนแบบเข้ม ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

facebooktwitterline


ภาพ :   หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต   
ข้อมูล/ข่าว :    หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/9/2566 16:40:10น. 221
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน