ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates รอบกันยายน 2566

2/10/2566 10:22:33น. 429
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates รอบกันยายน 2566

       ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR B1 English for Undergraduates สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนกันยน 2566 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ (1) การอบรมสำหรับนิสิตที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับ A1 ในวันที่ 16 กันยายน เวลา 9.00-16.00 น. และวันที่ 17 กันยายน เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วิทยากรโดย ดร.นริศา ไพเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มีนิสิตเข้าร่วมอบรม 282 คน และ (2) การอบรมสำหรับนิสิตที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับ A2 ในวันที่ 16 กันยายน เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง UB 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ยืนศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มีนิสิตเข้าร่วมอบรม 165 คน จากนั้นได้มีการจัดการทดสอบ ในวันที่ 17 กันยายน เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องอบรมของนิสิตแต่ละกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันควบคุมดูแลการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูล: นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา

ภาพ: คณะกรรมการศูนย์ภาษา

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะกรรมการศูนย์ภาษา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
2/10/2566 10:22:33น. 429
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน