อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงความยินดีกับทีมนิสิต โครงการ Bitter like, better life ขมนิดชีวิตเปลี่ยน ผ่านการคัดเลือก โครงการรากแก้ว ประจำปี 2566

18/10/2566 15:07:34น. 508
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงความยินดีกับทีมนิสิต  โครงการ “Bitter like, better life : ขมนิดชีวิตเปลี่ยน ผ่านการคัดเลือกโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 โดยมูลนิธิรากแก้ว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงความยินดีกับทีมนิสิต
โครงการ Bitter like, better life ขมนิดชีวิตเปลี่ยน
ผ่านการคัดเลือกโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 โดยมูลนิธิรากแก้ว
                     มูลนิธิรากแก้วจัดทำ "โครงการรากแก้ว" ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้ส่งผลงานโครงการเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ดีขึ้นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (People, Planet, Prosperity) ให้แก่สังคมและประเทศที่ได้ร่วมทำงานกับชุมชน และสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และโดยในปีนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งโครงการเข้าร่วมจำนวน 52 โครงการจาก 36 สถาบันฯ และมูลนิธิฯ ได้คัดเลือกและเชิญสถาบัน ฯ ที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 19 โครงการ มาจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในการประกวด “โครงการรากแก้ว - พลังนิสิตนักศึกษาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา