วิทยาลัยการศึกษา เข้ารับรางวัล “หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา”

19/10/2566 9:32:16น. 366
วิทยาลัยการศึกษา เข้ารับรางวัล “หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา”

     วันที่ 17 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นายเอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายธนพล เชื้อเมืองพาน นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักในการชำระเงินคืนเมื่อครบระยะเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การชำระหนี้คืนกองทุนฯ และตระหนักถึงความรับผิดชอบและภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และเตรียมตัววางแผนทางการเงินหลังสำเร็จการศึกษาในการชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาในอนาคต ต่อไป

ทั้งนี้วิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้

1.วิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัล “หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566”

2.นายเอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล “ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับดีเยี่ยม”

3.นายธนพล เชื้อเมืองพาน นักวิชาการศึกษา ได้รับรางวัล “ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับดีเยี่ยม” 4.นายชัยมงคล สมนึก นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่

4 ได้รับรางวัล “นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมสูงที่สุด (4.00)”

5.นางสาวนิรัชพร กุลเหนือ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล “นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมสูงที่สุด (3.98)” 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
19/10/2566 9:32:16น. 366
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน