กองแผนงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ (กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ)

24/10/2566 11:40:24น. 356
กองแผนงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ (กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ)
กองแผนงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ (กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ)” การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ (ผู้ช่วยอธิการบดี) และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี (ผู้ช่วยอธิการบดี) มาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ สำหรับกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การรับฟังบรรยาย เรื่อง กระบวนการทำงานและการเขียนกระบวนการทำงานของกองแผนงาน, กิจกรรมแบ่งกลุ่มตามงานระดมสมองจัดทำกระบวนการทำงาน, นำเสนอการวิเคราะห์ วางแผน กำหนดเป้าหมายงานของแต่ละงาน และบูรณาการกระบวนการทำงานร่วมกัน, นำเสนอและสรุปผลการจัดทำกระบวนการทำงานร่วมกัน โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2566 ณ ภูฟ้า วารี เชียงราย รีสอร์ท


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
24/10/2566 11:40:24น. 356
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน