คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้ารับการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

1/11/2566 13:37:47น. 340
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, EdPEx

      ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ ประธานกรรมการ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล และ ผศ.ดร. ปะราลี โอภาสนันท์ คณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี ผู้สังเกตุการณ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

      ในการนี้ ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมต้อนรับ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ อาทิ สถานการณ์ปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ผลงานนวัตกรรม และทิศทางการนำองค์กรเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ ตามด้วยการเข้ารับการสัมภาษณ์จากบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะ ได้แก่ ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยคณบดี ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน และตัวแทนจากนิสิต ซึ่งทางคณะฯ ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ให้ก้าวไปสู่การเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน และผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐานระดับสากล นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.นิศรา บุญเกิด   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
1/11/2566 13:37:47น. 340
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน