คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรม “การจัดอบรมหลักสูตร Data Science” เพื่อยกระดับทักษะ (up-skills) ทบทวนทักษะ (re-skills) และพัฒนาทักษะใหม่ (new-skills)

1/11/2566 14:04:06น. 364
อบรมหลักสูตร Data Science
        เมื่อวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “การจัดอบรมหลักสูตร Data Science” ภายใต้โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้าน Data Science ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อยกระดับทักษะ (up-skills) ทบทวนทักษะ (re-skills) และพัฒนาทักษะใหม่ (new-skills) ด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยการจัดทำโครงการเชิงปฏิบัติ (workshop-based projects) เพื่อให้ความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยแนวคิดวิทยาการข้อมูล และเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการตัดสินใจสมัยใหม่ได้อย่างถูกต้อง
       โดยมีดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเท พ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวเปิดโครงการนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน ด้าน Data Science และ Data Engineering และ ผศ.ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และ คณบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้อีกด้วย
           ภายในโครงการมีวิทยากรให้ความรู้ 2 ท่าน คือ ดร.เสถียร หันตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Introduction to Colab, Foundation of Python Programming, Data Visualization, Data Preparation และ Machine Learning (Model Development and Model Evaluation) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวนกว่า 110 คน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
1/11/2566 14:04:06น. 364
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน