วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฎิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

6/11/2566 9:18:05น. 301
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฎิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

   เมื่อวันที่ 25 และ 27 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.วสันต์ สรรพสุข อาจารย์เมทิกา เลิศปฐมา ผู้ช่วยคณบดี นางศศิธร เทพรังสาร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา นายเอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา ดำเนินการทบทวนแนวปฏิบัติในการนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับอาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครูและวิชาเอกเฉพาะ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ดังนี้

1. บรรยายหัวข้อ “แนวทางการนิเทศ และหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา

2. บรรยายหัวข้อ “ขอบข่ายภาระงาน การประเมินผล และการส่งงานของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี การจัดโครงการฯ

   ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศ และหลักเกณฑ์การประเมินสมรรณะทางวิชาชีพครู ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ให้กับครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
6/11/2566 9:18:05น. 301
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน