โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1

7/11/2566 0:17:41น. 603
กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา แนะแนวสัญจร
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567
โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง
         ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษาจัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ชี้แจงข้อมูลการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 รวมถึงแจ้งเกี่ยวกับหลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรดหรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นิสิตมีอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาหรือ UP Identity ทั้งสุขภาพ สุนทรียภาพ และบุคลิกภาพ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การดูแลนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่ออยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างมีความสุข
         ซึ่งแบ่งออกเป็น ภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้เข้าร่วม 450 คน ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนพิชัย ผู้เข้าร่วม 275 คน และ จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ผู้เข้าร่วม 254 คน, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ผู้เข้าร่วม 333 คน
          โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,312 คน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครทั้งหมดได้ที่ https://admission.up.ac.th/


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทีมงานแนะแนวสัญจร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
7/11/2566 0:17:41น. 603
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน