โครงการ ปัจฉิมนิเทศ และแนะแนวอาชีพว่าที่บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566

7/11/2566 10:35:45น. 302
โครงการ ปัจฉิมนิเทศ และแนะแนวอาชีพว่าที่บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพว่าที่บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2566 แก่นิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และ ดร.กภ.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดและประธานหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ทราบแนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการศึกษาต่อและหลักการในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสร้างสายใยรักในสถาบันระหว่างนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษานิสิตรุ่นน้อง คณาจารย์ และศิษย์เก่า


กิจกรรมภายในโครงการฯ ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมวิทยากรแนะแนวอาชีพจากศิษย์เก่า กิจกรรมแนะนำชมรมศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ จาก ดร.ทนพ.พริน คำเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ กิจกรรมผูกข้อมือ กิจกรรมการแสดงความยินดีจากรุ่นน้องแก่รุ่นพี่ กิจกรรมกล่าวความในใจ กิจกรรมทั้งหมดนี้สร้างความประทับใจแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นอย่างมาก

  

facebooktwitterline


ภาพ :   จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    จักรพันธ์ ฮ่องลึก, จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
7/11/2566 10:35:45น. 302
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน