ชมรม UP Contech คณะวิศวกรรมศาสตร์กวาดรางวัลการแข่งขัน Construction Cost Estimation using BIM 2023

7/11/2566 16:01:15น. 673
ชมรม UP Contech คณะวิศวกรรมศาสตร์กวาดรางวัลการแข่งขัน Construction Cost Estimation using BIM 2023

       นิสิตชมรม UP Contech สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กวาดรางวัลในการแข่งขัน “Construction Cost Estimation using BIM 2023” ที่จัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 - 1 พฤศจิกายน 2566 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 30 ทีม อาทิ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฯลฯ

       ภายใต้การแข่งขันนิสิตแต่ละทีมจะต้องจัดทําแบบจําลอง (Model) การประมาณราคา (Estimate cost) ทําแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างจริง (Shop Drawing) แก้ไขแบบ (Edit / revise) Bar-Cut List และใช้หลักการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ในการออกแบบและจัดการการก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 วัน โจทย์วันที่ 1 นิสิตจะต้องสร้าง 3D model และถอดปริมาณให้ถูกต้อง ทันเวลา และโจทย์วันที่ 2 นิสิตจะต้องออกแบบอาคารจากโมเดลของวันแรกโดยใช้แนวคิด Net zero และ Green Building ด้วยคลิป VDO (3 นาที) ให้ทันเวลาก่อนเที่ยงคืน เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้สร้างทั้งความตื่นเต้นและความกดดันเป็นอย่างมาก แต่สิ่งสำคัญที่ได้คือเป็นการสร้างประสบการณ์การใช้ BIM จากผลงานจริงที่ร่วมกันสร้างขึ้นในทีมของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1.างวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBIM3) มีสมาชิกทีม ดังนี้ นายวริทธินันท์ วรรณเลิศ นายศิวกร ใหม่ธิมา และ นายกฤษฎา ไชยโย

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (CUBIC)

3.างวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBIM1) มีสมาชิกทีม ดังนี้ นายบารมี เขตปิยรัตน์ นายวรกร วงเวียน และ นายกฤษณพัฒน์ รัฐวัช   

และรางวัล Popular vote

ลำดับที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชวิศและเพื่อน)

ลำดับที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBIM2) มีสมาชิกทีม ดังนี้ นางสาวกมลลักษณ์ แขมคำ นายธีระพันธ์ นาสวน และ นางสาวพรปวีณ์ ชัยแก้ว

ลำดับที่ 3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ง่ายไป)

   โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีอาจารย์ ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ฝึกสอน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ดร. อนุจิตร ภูมิพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมทีม
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
7/11/2566 16:01:15น. 673
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน