โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4

10/11/2566 11:19:34น. 25618
กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา แนะแนวสัญจร
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567
โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4

          วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 จังหวัดเชียงใหม่, แพร่, เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี นำทีมแนะแนวสัญจรโดย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมชี้แจงข้อมูลการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 รวมถึงแจ้งเกี่ยวกับหลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรด หรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นิสิตที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ UP Identity ทั้งด้านสุขภาพ สุนทรียภาพ และบุคลิกภาพ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การดูแลนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่ออยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างมีความสุข
                   ซึ่งแบ่งออกเป็น ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ผู้เข้าร่วม 300 คน จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ผู้เข้าร่วม 33 คน, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ผู้เข้าร่วม 350 คน จังหวัดแพร่  ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ผู้เข้าร่วม 40 คน, โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้เข้าร่วม 160  คน  ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  ผู้เข้าร่วม 350 คน, โรงเรียนหล่มสักพิทยาคม ผู้เข้าร่วม 340 คน และ จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ผู้เข้าร่วม 99 คน, โรงเรียนหนองฉางวิทยาผู้เข้าร่วม 402  คน