ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ที่สอบผ่านผู้ตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว

12/11/2566 10:27:46น. 361
 ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ  ที่สอบผ่านผู้ตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว
🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ🎉🎉
ที่สอบผ่านผู้ตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว
ภายใต้โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ของสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุสำนักงาน (Green Office)
จัดสอบผู้ตรวจประเมิน ไปเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้อง R805 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี
รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
2. นางสาวจิตรสุดา เวตมะโน
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ
3. นางสาวกัญญาภัทร ศรีอาจ
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
4. ดร.ธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ
รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ
5. นางสาวสมฤดี ศรีสงคราม
รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานและประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรที่สอบผ่าน ผู้ตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ราย และในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ราย
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
12/11/2566 10:27:46น. 361
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน