ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

16/11/2566 16:15:16น. 300
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
วันที่ 16 พฤศจิกายน2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย ผศ.ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์ประจำจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย นิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1อาจารย์จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการต้อนรับจาก นายอภิปาย โสภายิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ นายกฤษณะ ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมได้พูดคุยติดตามการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ในการนี้ นิสิตผู้เข้ารับการนิเทศได้นำเสนอแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และสรุปผลการฝึกประสบการณ์ต่ออาจารย์นิเทศก์ ทั้งนี้ นิสิตผู้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา จะได้รับความรู้ในงานบริหารงานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงานทางการศึกษา และจะได้นำประสบการณ์ตรงไปใช้ในการทำงาน การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
16/11/2566 16:15:16น. 300
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน