คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการประจำปี 2567 “Empowering Wellbeing: The Future of Personalized Healthcare”

17/11/2566 11:28:11น. 265
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการประจำปี 2567 “Empowering Wellbeing: The Future of Personalized Healthcare”
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมวิชาการประจำปี 2567
“Empowering Wellbeing: The Future of Personalized Healthcare”  ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2567
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อ 

Neuromuscular integration approach รับสมัคร 80 ที่นั่ง

วิทยากรพิเศษ

 1. ดร.กภ.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยากร

 1. กภ. วีรชาติ ใจอารีย์ วิทยากรหลัก (บ้านใจอารีย์ คลินิกกายภาพบำบัด)
 2. กภ. สุนิตา แซเผาะ ผู้ช่วยวิทยากร (บ้านใจอารีย์ คลินิกกายภาพบำบัด)
 3. กภ. อารยา ปั้นรอบรู้ ผู้ช่วยวิทยากร (บ้านใจอารีย์ คลินิกกายภาพบำบัด)
 4. กภ. ธนัชนุช พงศ์ธนวิสุทธิ์ ผู้ช่วยวิทยากร (บ้านใจอารีย์ คลินิกกายภาพบำบัด)


หัวข้อ 

New Trends for Molecular Laboratory Testing: Thalassemia and HPV infection รับสมัคร 100 ที่นั่ง

วิทยากรพิเศษ

 1. ดร.กภ.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยากร

 1. ศ.ดร.สุพรรณ ฟูเจริญ (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 2. ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ (โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม)
 3. ผศ.ดร. เนตรดาว คงใหญ่ (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 4. รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส (คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
 5. ผศ.ดร.อักษรากร คำมาสุข (คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
 6. อ.ดร.กฤษดา สิงหะ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 7. ดร. ดุริยา ฟองมูล (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง)
 8. ทนพญ. พรรณราย วีระเศรษฐกุล (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่)