Times Higher Education (THE) มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 12 ของประเทศไทย

20/11/2566 10:06:55น. 265
Times Higher Education (THE)  มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 12 ของประเทศไทย

          นับเป็นปีที่ 5 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มหาวิทยาลัยที่ดำเนินงาน ผ่านการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่ 1) งานวิจัย 2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 4) การเรียนการสอน

         ปี 2023 Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2023 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 301-400 จากทั้งหมด 1,591 สถาบันทั่วโลก และ อยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศไทย โดยการจัดอันดับในครั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งผลการดำเนินงานเข้าร่วมทั้งหมด 9 ด้านจากทั้งหมด 17 ด้านได้แก่

          SDG2 : Zero Hunger ขจัดความยากจน อันดับที่ 11 ของประเทศไทย (อันดับที่ 201 – 300 ของโลก)

          SDG3 : Good Health and well-being สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อันดับที่ 10 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)

         SDG4 : Quality Education การศึกษาที่มีคุณภาพ อันดับที่ 6 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)

         SDG5 : Gender Equality ความเท่าเทียมทางเพศ อันดับที่ 7 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)

         SDG9 : Industry, Innovation and Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม อันดับที่ 11 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)

         SDG11 : Sustainable cities and Communities เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อันดับที่ 12 ของประเทศไทย (อันดับที่ 301-400 ของโลก)

         SDG12 : Responsible Consumption and Production สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน อันดับที่ 10 ของประเทศไทย (อันดับที่ 201-300)

         SDG15 : Life on Land ระบบนิเวศทางบก อันดับที่ 6 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)

         SDG17 : Partnership for the goals ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับที่ 15 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)


ติดตามการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่าน https://upsdgs.up.ac.th/

อ้างอิงผลการจัดอันดับจาก : https://www.timeshighereducation.com/impactrankings 

facebooktwitterline


ภาพ :   งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
20/11/2566 10:06:55น. 265
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน