นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา นำเสนอผลงานใน The 13th International Conference on Geotechique, Construction Materials & Environment ประเทศญี่ปุ่น

22/11/2566 16:05:03น. 273
นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา นำเสนอผลงานใน The 13th International Conference on Geotechique, Construction Materials & Environment ประเทศญี่ปุ่น

       เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายชัยณรงค์ ทรงศิริวงศ์ และ นายพุทธิกร ธัมมรักษ์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา ภายใต้ความดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย อาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 13th International Conference on Geotechnique, Construction Materials & Environment ณ เมือง Mie ประเทศญี่ปุ่น โดย นายชัยณรงค์ ทรงศิริวงศ์ ได้นำเสนอผลงานในหัวข้อ Three-dimensional physical modeling on soft soil improvement by rigid inclusions และนายพุทธิกร ธัมมรักษ์ นำเสนอผลงานในหัวข้อ A study of impact force of dry granular flow down an incline plane

    การนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา ครั้งนี้ทำให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนองค์รู้ รวมถึงประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุมที่มาจากหลายๆประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาศักยภาพของนิสิตทุกระดับชั้นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
22/11/2566 16:05:03น. 273
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน