มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567

27/11/2566 16:20:24น. 770
กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา แนะแนวสัญจร ตลาดนัดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567

          วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 Now & Trend: The Opportunity นำทีมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมจัดนิทรรศการ UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีคณะ/วิทยาลัยร่วมจัดนิทรรศการ


          ช่วงแรก “ว่าด้วยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา” อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวถึง ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และกระบวนการจัดการศึกษาที่ตอบรับกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 2 ปริญญา Pre-Degree Non-Degree ตลอดจนการเทียบโอนประสบการณ์ บนแพลตฟอร์ม UP Academy เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และสังคมสูงวัย (Aging Society) ที่ต้องมีชีวิตที่ยืนยาว (Long life) และมีสุขภาพดี (Healthy Life) โดยการบริหารตามพันธกิจที่สอดรับกับนโยบายของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ทั้งด้านการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ การเชื่อมโยงกับชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม (Societal well-being) โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าสู่การจัดอันดับใน THE World University Ranking 2024 ที่เป็นอันดับที่ 12 ร่วมของประเทศ และยังได้รับการจัดอันดับ จาก THE Impact Ranking 2023 ในอันดับที่ 9 Scimago Institutions Rankings 2023 ในอันดับที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างภาคภูมิ


          ต่อไปเป็นกิจกรรม “Now & Trend: The Opportunity ” (ช่วงที่ 1) ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ แลน้อย และ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา นางสาวกิติยา เขียวงาม โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ กล่าวถึง การให้โอกาสทางการศึกษา การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ด้วยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็น Community Change Agent หรือนักเปลี่ยนแปลงชุมชน โดยการสร้าง Skill Set 5C+ ให้กับนิสิตที่ประกอบด้วย Creativity Critical-Thinking Communication Collaboration และ Community Skills ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ได้กล่าวถึง UP Academy หลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรดหรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษา นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ได้พูดถึงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ และ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้นิสิตได้ใช้ชีวิต อยู่และเรียนอย่างมีความสุข และ “Now & Trend: The Opportunity” (ช่วงที่ 2) พบกับ คณบดีจากคณะ/วิทยาลัย ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย ใน Concept ประสบการณ์สร้างปัญญา “ก้าวไปข้างหน้ากับมหาวิทยาลัยพะเยา”

          ช่วงสุดท้าย เป็นการชี้แจงเรื่อง “แนวทางการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2567” โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ แลน้อย
          ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ นนทบุรี น่าน พระนครศรีอยุธยา พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุบลราชธานี จำนวน 150 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 500 คน ณ ห้อง UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทีมงานมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    สุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
27/11/2566 16:20:24น. 770
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน